Breadcrumbs

Home Statut przedszkola

RekrutacjaStatut Przedszkola nr 1 w Sopocie PDF Drukuj Email
czwartek, 01 października 2009 19:29

STATUT

Przedszkola Nr 1 w Sopocie
Ul. Armii Krajowej 58.SPIS TREŚCI
Podstawy prawne
Postanowienia ogólne
Nazwa przedszkola
Cele i zadania przedszkola
Opieka nad dziećmi
Organy przedszkola
Organizacja przedszkola
Program wychowania przedszkolnego
Dokumentacja przebiegu nauczania
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
Zadania pracowników pedagogicznych - Nauczyciele
Zadania pracowników pedagogicznych - opiekun stażu
Zadania pracowników administracji i obsługi
Wychowankowie przedszkola i ich opiekunowie
Tryb składania skarg i wniosków
Postanowienia końcowe

 Statut przedszkola opracowano na podstawie:

 

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2572   z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Przepisów przejściowych wynikających z ustawy z 19 marca 2009r. o zmianie innych ustaw  ( Dz. U. z 2009r. Nr 56,poz.458 )

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674                       z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Kodeksu Pracy -  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94                              z późniejszymi zmianami).

Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120  poz. 526 i 527).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych

szkół     Załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozporządzenia MENiS z dnia 9.04.2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56, poz. 506)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                  w    poszczególnych typach szkół (Dz.  U.  z 2009 r. Nr 4,poz.17).

Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

Rozporządzenia MENiS z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz.225 ze zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ).

Rozporządzenia MENiS z dnia 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. nr 155, poz.1288 ze zm.).

Rozporządzenia MENiS z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U 2005 nr 68, poz. 587)

Zarządzenia MEN z dnia 29.09.1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 40 ze zm.). 3) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zm.

Ustawy z    dnia   8   marca   1990  r.   o   samorządzie   terytorialnym   (Dz.  U. z  1996r.  Nr  13  poz. 74    z  późniejszymi zmianami).

Uchwały Nr 495/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Miasta Sopotu pn. Przedszkole nr 1 w Sopocie ul. Armii Krajowej 58, celem przekształcenia w jednostkę budżetową

Rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw , dyplomów państwowych innych druków szkolnych (  DZ.U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624)

Rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach   i placówkach     ( Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487 ze zm.)

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Przedszkole Nr 1 w Sopocie , zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym.

2. Przedszkole działa na podstawie :

· Ustawy z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.04.256.2572 ) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

· Orzeczenia organizacyjnego,

· Niniejszego statutu.

3. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Sopot.

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty

5. Przedszkole 1 jest placówką oświatowo- wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa .

6. Nazwa przedszkola na pieczątkach używana jest w pełnym brzmieniu:

 

PRZEDSZKOLE NR 1

81-843 Sopot ul. Armii  Krajowej 58

Regon 221162450, NIP 585-10-72-597

tel. 58 551 13 88

7.      Logo Przedszkola Nr 1

8.      Adresy internetowe : www.przedszkole1.ehost.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

NAZWA PRZEDSZKOLA
§ 2

Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 1.

  1. Siedziba przedszkola znajduje się w Sopocie
   Adres placówki:
   81-843 Sopot ,ul. Armii Krajowej 58.
   NIP  : 585-10-72-597
   REGON : 221162450
  2. Odziały przedszkolne zlokalizowane są w dwóch siedzibach : Sopot , ul. Armii  Krajowej 58 oraz Sopot , ul. Kasprowicza 1.
  3. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które
  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających określone prawem kwalifikacje.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3

1.      Zadaniem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami w relacjach ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturowym przy aktywnym współudziale rodziców; zapewnienie wychowankom bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków zabawy i nauki, które pozwolą na wszechstronny rozwój każdego dziecka na poziomie koniecznym do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2.      Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie            z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

3.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz odpowiednich aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie,  a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a)      wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności     intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)      budowaniu systemu wartości , w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre, a co złe:

c)      kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d)     rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

e)      stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych  i intelektualnych;

f)       trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcaniu do uczestnictwa            w zabawach i grach sportowych;

g)      budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h)      wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i)        kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j)        zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości            i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.

4.      Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

a)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:  porozumiewanie się z dorosłymi         i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych                      i kulturalnych , wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

c)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d)     wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują                             w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f)       wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g)      wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;

h)      wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

i)        wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;

j)        wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

k)      pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych                         i w unikaniu zagrożeń;

l)        wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

m)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

n)      kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

o)      wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

p)      przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnim

5.Przedszkole w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania             i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym stosuje  następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie , przy niewielkim udziale nauczyciela );

b) co najmniej jedną piątą ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu ), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym , w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe                  i ogrodnicze itd.)

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować   ( w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne ).

6.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest   w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

7.Przedszkole organizuje:

1) różnorodne sytuacje edukacyjne zaspakajające dążenia dziecka do wypowiadania siebie               w twórczości werbalnej, plastycznej, muzycznej  i ruchowej;

2) dodatkowe zajęcia muzyczno-rytmiczne,

3) zajęcia językowe , profilaktykę logopedyczną i inne według potrzeb.

8.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a)zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

b)zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

c)stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p/ poż. ;

d)współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniają w miarę potrzeb konsultacje i pomoc;

e)budzi świadomość dotyczącą zdrowia i jego zagrożeń;

f)kształtuje prawidłową postawę fizyczną;

g)wyzwala ekspresję i rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.

9.Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy               psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

1) Celem udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest

 

a)      rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności,

·            z niepełnosprawności,

·            z niedostosowania społecznego,

·            ze szczególnych uzdolnień,

·            z zaburzeń komunikacji językowej,

·            z choroby przewlekłej,

·            z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

·            z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

·            z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,

b)      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

 

2) Pomoc p .p w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka, nauczyciela, specjalisty, dyrektora przedszkola oraz poradni.

3) Pomocy p. p w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele oraz zatrudnieni przez dyrektora specjaliści.

4)Przedszkole udziela i organizuje pomoc p. p dzieciom posiadającym orzeczenie lub opinię poradni oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane potrzeby i możliwości rozwojowe w wyniku przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej.

5)Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.

6)Pomoc p. p w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz        w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.

7)Przedszkole udziela pomocy p. p rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni p. p oraz specjalistów i właściwych instytucji.

8)Korzystanie z pomocy p. p w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

9)Dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców o potrzebie udzielania dziecku pomocy p. p, w szczególności ustalonych formach, okresie i wymiarze godzin tej pomocy.

10)Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy p. p zgodnie  z ustalonymi zasadami.

11)Nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy p. p współpracują
w realizacji zaplanowanych działań oraz wspólnie z rodzicami analizują osiągnięcia dziecka.

12)Przedszkole z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników zawiera kontrakt współdziałania w procesie wspomagania dziecka.

13)Udzielana i organizowana w przedszkolu pomoc p. p jest dokumentowana
w „Indywidualnej teczce rozwoju dziecka” oraz dzienniku zajęć specjalistycznych.

10. Zadania przedszkola w zakresie działalności wychowawczej:

1)      współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w przygotowywaniu go do nauki szkolnej;

2)      rozwijanie w dziecku pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez poznawanie       i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości;

3)      wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

4)      inspirowanie aktywnej postawy wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach                z przyrodą i życiem społecznym najbliższego otoczenia;

5)      budzenie poczucia więzi z krajem rodzinnym i wspólnotą ogólnoludzką;

6)      rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej;

7)      przygotowanie do organizowania i wykonywania pracy;

8)      wskazywanie w ramach realizowanego programu na współczesne zagrożenia społeczne młodego człowieka oraz na postawy i zachowania alternatywne pod względem tych zagrożeń.

11.Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcąco- wychowawczego i opiekuńczego uwzględniając zasadę:

1) podmiotowego traktowania dziecka

2) zaspokajania potrzeb dziecka

3) stopniowania trudności

4) wspomagania rozwoju

5) aktywności

6) indywidualizacji

7) organizacji życia społecznego

8) integracji

12. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez organizowanie nauczania religii

 

a) przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców ,

b) nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela ,

c) przedszkole ma obowiązek zorganizowania zajęć religii dla grupy nie mniejszej niż

7 dzieci

d) nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego  i zatwierdzonego przez właściwe władze kościoła i przedstawionego MEN do wiadomości

e) dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na udział w zajęciach religii są pod opieką swojego nauczyciela-wychowawcy,

f) naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje katechetyczne oraz pedagogiczne,

 

13.Przedszkole realizuje zaplanowane zadania z nakierowaniem na wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka,                           w szczególności

 

a) organizuje warunki edukacji sprzyjające podejmowaniu różnorodnych     aktywności,

b) stosuje aktywizujące metody pracy, dostosowuje je do indywidualnych     potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej,

c) rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci,

d) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach, spartakiadach sportowych,

e) organizuje wycieczki krajoznawcze, przyrodnicze,

f) opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy poszerzające

podstawę programową,

g) planuje zadania i wymagania edukacyjne na różnych poziomach,

h) stosuje nowatorskie rozwiązania pedagogiczne służące rozwojowi dzieci,

i) monitoruje i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,

j) organizuje różne sposoby wspomagania rodziców w wychowaniu swoich dzieci,

k) buduje partnerskie relacje z rodzicami,

l) współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci.

 

14. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem możliwości i potrzeb

dzieci

1) Przedszkole zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji prowadzi zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, umuzykalniające , profilaktyki logopedycznej  poszerzające treści podstawy programowej.

 

2) Czas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych dla dzieci 3-4 letnich wynosi 15 min, dla dzieci 5-letnich 30 min, metody prowadzenia zajęć są dostosowane do grupy wiekowej dzieci oraz ich indywidualnych możliwości.

 

3) Zajęcia dodatkowe prowadzi nauczyciel zatrudniony przez dyrektora oraz posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.

4) Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu są opłacane przez organ prowadzący przedszkole.

15. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

16.Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej , Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sądu rodzinnego  w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną , losową dziecka.

 

OPIEKA NAD DZIEĆMI
§ 4

 

 1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz          w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dzieci i możliwości rozwojowych, potrzeb .
 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 3. Dyrektor powierza każdy oddział opiece: jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału , dwóch nauczycieli gdy czas pracy oddziału wynosi ponad 5 godzin.
 4. W uzasadnionych organizacją pracy przedszkola przypadkach, może nastąpić zmiana wychowawcy.
 5. W szczególnych przypadkach ( np. absencja nauczycieli, różne przyczyny losowe) dyrektor może zlecić łączenie oddziałów przy dopuszczalnej liczbie dzieci do 25.
 6. W przypadku grup łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka  młodszego do grupy wiekowo starszej zależy od daty jego urodzenia; dzieci  urodzone w okresie 1 stycznia-30 czerwca danego roku kalendarzowego  przechodzą do grupy wiekowo starszej, dzieci urodzone 1 lipca-31grudnia  pozostają w tej samej grupie; data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium  jego przeniesienia jeśli jest to dziecko  o specjalnych potrzebach rozwojowych
 7. Za bezpieczeństwo dzieci, podczas zajęć obowiązkowych w przedszkolu, a także poza jego terenem, w czasie ustawowych godzin pracy odpowiedzialny jest nauczyciel.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane           w przedszkolu odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia dodatkowe.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości, festynów, organizowanych poza godzinami pracy przedszkola odpowiedzialni są rodzice bądź opiekunowie dziecka.
 10. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
 11. W trakcie zabaw, spacerów, wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dodatkową opiekę. Na grupę  dzieci powinno przypadać dwóch  opiekunów.
 12. Zasady organizacji i planowania wycieczek określa regulamin.
 13. Wyjścia nauczyciela z grupą dzieci poza teren przedszkola odnotowywane są             w zeszycie wyjść.
 14. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC,

15.  W przypadku niższej temperatury, dyrektor  przedszkola  zawiesza  zajęcia

na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,

 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi   - 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
 2. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych        w umowie cywilno-prawnej zawartej między dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem).
 3. Ze względów organizacyjnych wszystkie dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 9.00. O każdorazowym spóźnieniu rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić nauczyciela pracującego w oddziale, do którego uczęszcza dziecko.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola                             i z przedszkola do domu.
 5. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola lub wprowadzić je do sali. Od momentu wejścia dziecka do sali odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 6. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola zgłasza odbiór dziecka pracownikowi przedszkola  przez wideo- domofon oraz odbiera osobiście dziecko z sali. Od momentu przywitania się z dzieckiem oraz wyjścia dziecka z sali odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi osoba odbierająca dziecko. Po przywitaniu dziecko powinno udać się z rodzicem do szatni , pod jego kontrolą ubrać się i razem z nim opuścić przedszkole.
 7. Rodzice  lub prawni opiekunowie upoważniają inne osoby  pełnoletnie do odbioru           z przedszkola ich dziecka składając pisemne upoważnienie , w którym to rodzice/ prawni opiekunowie podają do wiadomości imię  i nazwisko, adres zamieszkania , nr dowodu osobistego oraz nr telefonu osoby upoważnionej.
 8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa bez względu na to , czy jest to rodzic , czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
 9. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 10. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów). W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu ich pobytu nauczyciel oczekuje z dzieckiem                  w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 11. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 12. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce, do niezwłocznego odebrania dziecka i zapewnienia mu opieki medycznej. W innych uzasadnionych przypadkach ( losowych , zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej ( np. lekarzowi z karetki pogotowia ) i do czasu pojawienia się rodziców / prawnych opiekunów  pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
 13. Dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem , mogą przychodzić do przedszkola po uzyskaniu pisemnej zgody lekarza i zgody nauczycielek , którym powierzona jest opieka nad tym dzieckiem ( dotyczy obowiązku szkolnego).
 14. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach i badaniami profilaktycznymi na które rodzice wyrażają zgodę.
 15. Decyzję o przyjęciu dziecka przewlekle chorego do przedszkola podejmuje każdorazowo dyrektor placówki, uwzględniając konieczność zapewnienia dziecku bezpiecznych warunków pobytu.

1) Rodzice dziecka obowiązani są przed przyjęciem dziecka  do przedszkola przedstawić dyrektorowi zaświadczenie lekarskie w którym muszą być zawarte następujące informacje:

a)Rozpoznanie choroby przewlekłej

b)Opinia na temat możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola ogólnodostępnego,

c)Informacje dla wychowawców dotyczące postępowania z dzieckiem                            i  konieczności realizacji wskazanych stałych zleceń w czasie pobytu dziecka          w przedszkolu,

d)Informacje dotyczące rodzaju koniecznych działań w razie wystąpienia nasilenia objawów choroby,

e)Informacje dotyczące ewentualnych ograniczeń i zaleceń dotyczących udziału dziecka w zajęciach ,

2) W sytuacji , kiedy w czasie pobytu w przedszkolu będzie wymagało podania leku bądź zastosowania innych koniecznych działań – niezbędne jest upoważnienie rodziców / opiekunów dla dyrektora placówki do podejmowania wyżej wymienionych działań , a także uzyskanie pisemnego zobowiązania dyrektora przedszkola oraz osób , które będą realizowały te zadania do ich podjęcia .

3) Należy jednak mieć na względzie , że odpowiedzialność za prawidłowe leczenie dziecka spoczywa głównie na rodzicach i zespole leczącym.

4) Nauczyciel w przedszkolu pełni jedynie rolę wspierającą i służy pomocą          w nagłych sytuacjach.

28.Przedszkole w miarę możliwości uwzględnia potrzeby dzieci na specjalnych dietach żywieniowych:

1) przedszkole tworzy listę dzieci na specjalnych dietach żywieniowych  i określa zasady organizacji wydawania posiłków,

2) rodzice zapisując dziecko do przedszkola zamieszczają w karcie zapisu dziecka do przedszkola informacje o alergii pokarmowej dziecka oraz sporządzają listę pokarmów, których dziecko nie może spożywać ze względu na niebezpieczeństwo dla jego zdrowia, podpisują ją  i umieszczają aktualną datę,

3) w przypadku zmiany diety dziecka rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie nauczyciela i złożenia na piśmie aktualnej daty,

4 )na podstawie zebranych od rodziców informacji o dietach żywieniowych nauczycielki sporządzają listę dzieci ze specjalną dietą żywieniową zawierającą imię i nazwisko dziecka, wykaz pokarmów zabronionych , nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza,

5) z w/ w listą zapoznaje się nauczycieli, woźne oddziałowe , pracowników kuchni,

6) lista umieszczona jest widocznym miejscu w kuchni oraz salach poszczególnych grup,

7) za prawidłowe wydawanie posiłków dziecku z alergią pokarmową, zgodnie z listą pokarmów zabronionych odpowiada nauczyciel.

ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 5

 

 1. Organami przedszkola są:
  1) Dyrektor przedszkola,
  2) Rada pedagogiczna,
  3) Rada rodziców.
 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 3. Działające w przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.


Kompetencje organów przedszkola
§ 6

1.      Dyrektor Przedszkola działa zgodnie ze statutem i przepisami prawa                                   a w szczególności:

1)kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez:

a)Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku szkolnego a pod koniec roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej informację o jego realizacji,

b).Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań  w zakresie jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

c).Tworzenie warunków do współdziałania rady pedagogicznej i organizowania form wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d).Opracowanie programu rozwoju przedszkola,

e).Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

f).Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.

2.      W zakresie spraw organizacyjnych:

a.       opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

b.      przewodniczy radzie pedagogicznej ;

c.       realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.

d.      dopuszcza do użytku  w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

e.       organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz wyznacza spośród nauczycieli osobę lub osoby koordynujące prace zespołu do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu do 30 marca danego roku,

f.       informuje na piśmie rodziców wychowanka o ustalonych formach , sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane ,

g.      współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników

3.      W zakresie spraw finansowych:

a.       opracowuje plan finansowy przedszkola,

b.      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkoli i ponosi            odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

4.      W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a.       sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,

b.      organizuje wyposażenie przedszkola w środki edukacyjne i stosowny sprzęt,

c.       ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                           i dokumentacji innych pracowników przedszkola;

5.      W zakresie spraw porządkowych, bhp:

a.       zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,

b.      zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

c.       egzekwuje przestrzeganie ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałość          o czystość i estetykę przedszkola.

6.      Jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycie i pracowników nie będących nauczycielami:

a.       zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

b.      przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe,

c.       występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  i innych pracowników przedszkola,

d.      wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje (w drodze decyzji administracyjnej) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,

e.       określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników przedszkola, zgodnie z przepisami kodeksu pracy,

f.       ustala regulamin pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola oraz regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

g.      administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie                       z ustalonym regulaminem,

h.      ustala plan urlopów pracowników przedszkola.

7.      Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi przedszkole.

8.      Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko  z listy przyjętych                  w przypadkach określonych w statucie przedszkola . Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

9.      Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

10.  W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez  dyrektora placówki i zatwierdzony przez  organ prowadzący.

11.  Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa
razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności przedszkola.

 

 

Rada Pedagogiczna
§ 7

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.                     W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie                   i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej     i opiekuńczej przedszkola.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,            w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, a także jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

1)zatwierdzanie planów pracy, w tym koncepcji pracy przedszkola,

 

2)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                     w przedszkolu,

 

3)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  przedszkola,

 

4)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
(art.41 ust.1 pkt 1,3,4,5 ustawy),

 

5)zatwierdzenie statutu przedszkola albo jego zmian (art.42 ust.1 ustawy),

 

6)opracowanie i uchwalenie regulaminu działalności rady pedagogicznej (art.43 ust.2 ustawy).

 

8.Rada pedagogiczna w ramach posiadanych kompetencji opiniuje:

 

1)organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

 

2)projekt planu finansowego przedszkola,

 

3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 

4)propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac            i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art.41 ust.2 ustawy),

 

5)kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata (art.36a ust.4 ustawy),

6)przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola (art.36a ust.9 ustawy),

 

7)decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora (art.37 ust.1 ustawy),

8)dopuszczenie do użytku w przedszkolu wybranego programu wychowania przedszkolnego (rozporządzenie w sprawie dopuszczenia programów).

 

9)pracę dyrektora, jej efekty, jakość zarządzania w związku z dokonywaną oceną pracy dyrektora (art.6a ust.7 ustawy KN).

 

9.Ponadto rada pedagogiczna:

 

1)Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub           z innego stanowiska kierowniczego (art.42 ust.2 ustawy).

 

2)Wyłania przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola (art.36a ust.5 pkt2a ustawy).

 

3)Wykonuje zadania rady przedszkola, w przypadku, gdy rada ta nie została powołana (art.52 ust.2 ustawy).

 

4)Rozpatruje, skierowane do niej, wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw przedszkola (art.54 ust.1 ustawy).

 

5)Zapoznaje się z wynikami i wnioskami ewaluacji wewnętrznej przeprowadzanej            w przedszkolu (rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego).

 

6)Współdziała z dyrektorem w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej
w przedszkolu (załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru).

 

7)Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela (§6 ust1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela)

10.Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

11.Zebrania rady są protokołowane.

12.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,             a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

13.Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadomić o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

14.Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

 Rada Rodziców
§ 8

 

 1. Rada Rodziców jest powołanym obligatoryjnie organem społecznym , działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

a)      uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola,

b)      występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

c)      opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora do organu prowadzącego przedszkole,

d)     wyrażanie opinii w sprawie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przedszkolu,

e)      opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu,

f)       wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela

g)      delegowanie przedstawiciela rady rodziców do Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 2. Rada ma prawo do wyrażania i przekazywania, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii, na temat pracy przedszkola.
 3. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale            z nią współpracuje osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 9

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania                          i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty, statutem przedszkola i własnym regulaminem.
 2. Dyrektor gwarantuje prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola.
 3. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy organami Przedszkola czynnikami rozstrzygającymi są:
  1. Rada Pedagogiczna a Dyrektor Przedszkola - organ prowadzący                                                                     w porozumieniu z organem nadzorującym;
  2. Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców – Dyrektor Przedszkola;
  3. Rada Rodziców a Dyrektor – Rada Pedagogiczna oraz organ prowadzący           w porozumieniu z organem nadzorującym.

  

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 10

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                       w zbliżonym wieku.

2. Przedszkole jest placówką z 6 oddziałami ogólnodostępnymi. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 140.

3. Liczba dzieci w oddziale  ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

 

4.Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

 

3. Obowiązujący w przedszkolu program został dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa

4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia .

5. Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do przedszkola , o ile stopień  i rodzaj niepełnosprawności pozwala na zapewnienie przez przedszkole liczebności dzieci                     w  oddziale, odpowiednich warunków lokalowych możliwości zatrudnienia dodatkowego nauczyciela.

6. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, jeżeli rodzic nie przedłoży orzeczenia  z PPP          o stopniu niepełnosprawności, dziecko takie traktowane jest jak dziecko pełnosprawne.

 

§ 11

 

 1. Przedszkole czynne jest przez cały rok szkolny .Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący. W czasie przerwy wakacyjnej przedszkole zapewnia pobyt dzieci w innej placówce w oparciu o pisemne zgłoszenia rodziców. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu.
 3. Podstawy organizacji pracy przedszkola określa:

a)      arkusz organizacji przedszkola,

b)      roczny program pracy przedszkola,

c)      ramowy rozkład dnia.

 1. Szczegółową organizację pracy wychowawczo –kształcącej - opiekuńczej   w danym roku szkolnym określa projekt organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 2. Projekt organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole .
 3. W projekcie organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, terminy złożenia przez nauczycieli wniosków            o podjęcie postępowań.
 4. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący   z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego, określa na każdy rok szkolny projekt organizacyjny przedszkola. Przedszkole funkcjonuje od godz.6.00 do 17.00.  Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie , wychowanie             i opiekę nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i rocznym programie pracy przedszkola.
 6. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie             z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej  w publicznych przedszkolach , szkołach  i placówkach.
 7. Przedszkole stwarza warunki do działania w placówce : stowarzyszeń i innych organizacji , których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie                   i wzbogacenie form działalności kształcącej , wychowawczej   i opiekuńczej placówki.

 

 

§ 12

 

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera m. in.: godziny pracy poszczególnych oddziałów, rodzaje zajęć organizowanych w celu realizacji podstawy programowej oraz wspierania rozwoju dziecka, godziny posiłków.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje dla dzieci naukę religii. Rodzice pisemnie wyrażają wolę udziału dzieci w tych zajęciach. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia z katechezy mają w tym czasie zapewnioną opiekę pedagogiczną.
 5. Czas trwania zajęć dydaktycznych , dodatkowych, w czasie przekraczającym ustalony przez organ prowadzący czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie , wychowanie              i opiekę powinien być  dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :
  1. z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat – ok. 15 min.
  2. z dziećmi w wieku od 5 do 6 lat – ok. 30  min.
 6. Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa               i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
§ 13

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparci o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów wychowania w przedszkolu; modyfikacji programu, bądź programu autorskiego opracowanego przez nauczyciela przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
 2. Wyboru programu wychowania w przedszkolu dokonuje nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem  i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej uchwala przedszkolny zestaw programów .
 3. Program wychowania przedszkolnego opracowany przez nauczyciela może zostać dopuszczony do użytku w danym przedszkolu po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
 4. Program, o którym mowa w pkt.3, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 5. Uchwałą rady pedagogicznej, przed rozpoczęciem roku szkolnego, przyjmuje się również do realizacji innowacje lub eksperymenty, wybrane koncepcje pedagogiczne realizowane w całości lub ich wybrane elementy. Uchwała określa zasięg ich realizacji (całość placówki czy wybrane oddziały).

 

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA
§ 14

 

1.      Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2.      Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

3. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska                    i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska                       i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

3.      Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych, do których wpisuje się                        w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach.

4.      W stosunku do dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania                              i wychowania, przedszkole prowadzi dziennik, zeszyt indywidualnego nauczania            i wychowania.

5.      Działalność dydaktyczno-wyrównawcza, a także praca z dzieckiem mającym określone trudności jest dokumentowana. Dokumentem jest zapis  w dzienniku zajęć.

6.      Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola lub osobę upoważnioną do dokonania sprostowania.

 

§ 15

 

 1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Organ prowadzący przedszkole ustala w drodze uchwały opłaty za usługi świadczone przez placówkę, wykraczające poza nauczanie i wychowanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Tekst uchwały podawany jest do wiadomości rodziców. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
 3. Zasady odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolu reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola  Nr 1 w Sopocie funkcjonujące  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez dzieci i pracowników mogą ulec zmianie  w sytuacji zmian cen żywności i wymagają zmiany zarządzenia dyrektora            w tej sprawie .
 5. Opłaty, o których mowa w pkt. 2,3 ponoszą rodzice (prawni opiekunowie w terminie określonym w zawartej z rodzicami umowie cywilno-prawnej.
 6. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat i dokonywania odpisów za wyżywienie określa umowa cywilno-prawna zawierana między przedszkolem a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola.
 7. Opłata, o której mowa w punkcie 2 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwolnienie z opłaty przysługuje  w przypadku dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem urlopowania dziecka na okres co najmniej 1 miesiąca lub na podstawie pisma złożonego u dyrektor przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), w którym rodzic wyjaśnia powód co najmniej miesięcznego urlopowania dziecka.
 8. W razie zalegania przez rodziców z uiszczeniem należności za pobyt dziecka                    w przedszkolu, wysyła się upomnienie do rodziców bądź opiekunów dziecka. Po bezskutecznym upomnieniu sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego.
 9. Przedszkole w przypadku zaległości płatniczych trwających ponad 1 miesiąc , ma prawo nie przyjąć dziecka do przedszkola do momentu spłaty długu.

§ 16

 1. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia.
 2. Koszty wyżywienia kucharki i pomocy kuchennych pokrywa organ prowadzący.
 3. Pozostali pracownicy korzystający z wyżywienia wnoszą za nie opłaty w wysokości ustalonej przez organ prowadzący.


NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 17

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.
 2. Pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługowi podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1, określają odrębne przepisy.

 


ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH – NAUCZYCIELE
§ 18

 

1.Zadania nauczyciela przedszkola w związku z realizacją podstawy programowej
1) Modyfikowanie warunków edukacji wychowanków w przedszkolu
z nakierowaniem na cele wspomagania rozwoju dzieci oraz wyzwalanie ich twórczej aktywności.

2) Doskonalenie warsztatu pracy, głównie wdrażanie metod opartych na badaniu,   doświadczaniu, poszukiwaniu, odkrywaniu oraz wyzwalaniu twórczej aktywności                i ciekawości dzieci.

3) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

4) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych celem poznania możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, głównie w formie arkusza obserwacji, prac i wytworów dzieci, pakietów edukacyjnych zgromadzonych w tzw. „Indywidualnej teczce rozwoju dziecka”.

5)Przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, tzw. diagnoza przedszkolna, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w kl. I szkoły podstawowej.

6)Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

7)Przekazanie rodzicom informacji o wynikach diagnozy oraz podjętych
w przedszkolu działaniach wspomagających dziecko w rozwoju.

8)Informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu.

9)Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w szczególności opisem umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci kończące edukację przedszkolną.

10)Przekazywanie rodzicom informacji o osiągnięciach i problemach dziecka, wspieranie w trudnych sytuacjach wychowawczych, włączanie rodziców
w działania wspomagające rozwój dziecka.

 

11)Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych.

12)Współdziałanie z poradniami i innymi podmiotami świadczącymi pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach.

 

2.Zadania nauczyciela związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu

 

1)Zapewnienie opieki fizycznej i psychicznej dzieciom powierzonym nauczycielowi przez dyrektora, w czasie od przekazania wychowanka do grupy do odebrania go przez rodziców.

 

2)Respektowanie prawa dzieci do ich bezpieczeństwa poprzez organizowanie przyjaznych i pozbawionych zagrożeń warunków nauki i zabawy
w przedszkolu.

 

3)Monitorowanie sali zabaw i sali gimnastycznej pod kątem bezpieczeństwa środków dydaktycznych, wyposażenia i urządzenia pomieszczeń,
z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż, sanepidu.

 

4)Podejmowanie działań doskonalących stan bezpieczeństwa sal zabaw
i innych pomieszczeń przedszkola.

 

5)Dokonywanie każdorazowo przed wejściem z dziećmi na teren ogrodu przeglądu stanu jego bezpieczeństwa, łącznie z oceną jakości sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

 

6)Organizowanie w czasie 5-godzinnej pracy z dziećmi różnorodnych sytuacji edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków wyłącznie w obecności nauczyciela.

 

7)Prowadzenie gier, ćwiczeń i zabaw ruchowych odpowiednio dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci z przestrzeganiem bezpiecznych warunków.

 

8)Organizowanie spacerów i wycieczek oraz innych zajęć poza przedszkolem według opracowanej procedury zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

9)Organizowanie w sposób bezpieczny aktywności ruchowej dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego z wykorzystaniem przykładu i aktywności własnej nauczyciela.

 

10)Przekazywanie dziecka rodzicom w sposób dla niego bezpieczny
i minimalizujący stres.

 

11)Podejmowanie niezwłocznie właściwych działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, z uwzględnieniem przepisów i obowiązującej
w przedszkolu procedury/regulaminu.

 

12)Zwieranie z dziećmi umów dotyczących bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola i podczas zajęć organizowanych w sali i poza przedszkolem.

 

13)Uwrażliwianie wychowanków na zagrożenia płynące z otoczenia, uczenie sposobu ich unikania.

 

14)Wskazywanie konsekwencji nieprzestrzegania przyjętych umów postępowania i zachowania w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,  wdrażanie do odpowiedzialności w działaniu.

 

15)Włączanie rodziców w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dzieci.

 

16)Współdziałanie z osobami i instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

 

17)Respektowanie prawa dziecka do szacunku i akceptacji takim jakie jest, zaspokajania jego potrzeb, popełniania błędów oraz pomocy i wsparcia
w każdym czasie i sytuacji.

 

18)Wypracowanie i stosowanie działań motywujących dzieci do przestrzegania bezpiecznych zachowań oraz eliminujących niewłaściwe zachowania wychowanków.

 

19)Tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery przedszkola nakierowanej na bezpieczeństwo psychiczne dzieci.

 

20)Monitorowanie realizowanych działań i analizowanie efektów pracy
w zakresie bezpieczeństwa dzieci, podejmowanie wniosków oraz wdrażanie ich poprzez ewentualne modyfikowanie dotychczasowych działań.

 

21)Przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy w przedszkolu jako gwarantu bezpieczeństwa dzieci.

 

3.Zadania nauczycieli wynikające ze współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola

 

1)informowanie o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych
w przedszkolu, a także sposobach ich wdrażania,

 

2)zapoznanie z podstawą programową i włączanie rodziców w proces kształtowania u dzieci określonych tam wiadomości i umiejętności,

 

3)informowanie o rozwoju dziecka, jego sukcesach i osiągnięciach oraz trudnościach,

 

4)włączanie rodziców w działania wspierające osiągnięcia swojego dziecka
i pomoc w pokonywaniu trudności,

 

5)zachęcanie do współdecydowania w różnych sprawach przedszkola, szczególnie wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których biorą udział dzieci,

 

6)zapoznanie z wynikami diagnozy przedszkolnej,

 

7)omówienie przyjętych kierunków pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wskazanie rodzicom sposobów wspomagania dziecka odpowiednio do jego potrzeb,

 

8)przekazanie rodzicom pisemnej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”,

 

9)zapoznanie z dokumentacją obserwacji i inną dotyczącą zachowań
i rozwoju dziecka,

 

10)organizowanie różnych form przekazywania rodzicom informacji
o dziecku- wypracowanie skutecznego przepływu informacji,

 

11)zapoznanie z procedurą postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia
i bezpieczeństwa dziecka oraz jej przestrzeganie,

 

12)wspieranie rodziców, służenie kompetentną poradą pedagogiczną
w procesie wychowania i kształcenia dziecka, szczególnie w sytuacjach
i przypadkach trudnych,

 

13)tworzenie warunków sprzyjających integrowaniu się rodziców między sobą oraz z całą społecznością przedszkolną,

 

14) zachęcanie rodziców do wyrażania swoich opinii, uwag, propozycji na każdy temat, w szczególności rozwoju i edukacji ich dzieci,

 

15)budowanie partnerskiej atmosfery w relacjach z rodzicami opartego na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.

 

 1. Zadania nauczycieli wynikające z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym

 

 

1)Przeprowadzanie analizy i oceny osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości rozwojowych po półroczu i na koniec roku.

 

2)Formułowanie wniosków z przeprowadzanych analiz osiągnięć wychowanków.

 

3)Modyfikowanie działań edukacyjnych, jeśli istnieje taka potrzeba.

 

4)Współdziałanie z innymi nauczycielami w planowaniu i realizacji procesu wychowania i kształcenia oraz doskonaleniu warsztatu pracy – praca zespołowa (roczny plan pracy, plan doskonalenia zawodowego).

 

5)Współudział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej.

 

6)Wnoszenie propozycji i uwag, na podstawie opracowanych wniosków
w związku z określeniem przedmiotu ewaluacji w kolejnym roku szkolnym.


ZADANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH – OPIEKUN STAŻU
§ 19

 

 1. Do zadań opiekuna stażu należy w szczególności:

a)      pomoc w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

b)      analiza wymagań jakie musi spełnić podopieczny na dany stopień awansu zawodowego;

c)      analiza słabych i mocnych stron podopiecznego w kontekście wymagań;

d)     monitorowanie przebiegu stażu, udzielanie wskazówek i pomocy podopiecznemu;

e)      współdziałanie z dyrektorem w zakresie monitorowania przebiegu stażu;

f)       ustalanie harmonogramu zajęć pokazowych dla stażysty oraz zajęć prowadzonych przez stażystę;

g)      prowadzenie zajęć dla stażysty lub uzgodnienie z innym nauczycielem prowadzenie takich zajęć:

h)      obserwowanie zajęć prowadzonych przez stażystę i omawiać je;

i)        przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

j)        przygotowanie podopiecznego do rozmowy lub egzaminu kwalifikacyjnego.

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
§ 20

 

1.Obowiązki i odpowiedzialność, pracowników administracji i obsługi określają szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności, znajdujące się  w teczkach akt osobowych.

2.Szczegółowy zakres czynności służbowych intendenta:

 • Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 • Intendent jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu obsługowego.
 • Zakres czynności:
  1) przechowywanie w kasie gotówki i rachunków;
  2) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;
  3) opisywanie rachunków;
  4) uzgadnianie zakupów z dyrektorem;
  5) należyte i bieżące obliczanie odpłatności za przedszkole i prowadzenie kartotek;
  6) pobieranie i właściwe przechowywanie kwot z tytułu zaliczki;
  7) sprawdzania raportów żywieniowych pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości i rzetelności ich sporządzania;
  8) miesięczne rozliczania z prowadzonej gospodarki żywieniowej;
  9) okresowa kontrola w kasie oraz podległych magazynach;
  10) kontrola poprawności prowadzenia rejestru druków ścisłego zarachowania.
  11) przyjmowanie i wydawanie produktów żywnościowych i materiałów                 z magazynu z zachowaniem wymaganych formalności;
  12) prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  13) planowanie z dyrektorem remontów i zaopatrzenia w sprzęt przedszkolny i gospodarczy;
  14) zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami                       o zamówieniach publicznych;
  15) kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi;
  16) dbanie o stan, czystość pomieszczeń magazynowych;
  17) współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
  18) planowanie dekadowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością; wywieszanie ich dla rodziców;
  19) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych;
  20) bieżące prowadzenie raportów żywieniowych wraz z prawidłowym ich rozliczaniem;
  21) sporządzanie miesięcznych rozliczeń z zużytych artykułów żywnościowych i gospodarczych;
  22) nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie  z przeznaczeniem);
  24) prowadzenie dokumentacji HCCP;
  25) roznoszenie i przynoszenie korespondencji;
  26) przygotowanie magazynów do przeprowadzenia inwentaryzacji;
  27) alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora przedszkola  w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia;
  28) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych  z pracą.

3.Szczegółowy zakres czynności służbowych kucharki i pomocy kuchennej.
Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi i intendentowi.
Zakres czynności:
1) udział w opracowywaniu i sporządzaniu dekadowych jadłospisów, uwzględniających zasady racjonalnego żywienia i przygotowywaniu według niego posiłków;
2) pobieranie produktów z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą                             i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem;
3) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, bhp i ppoż.; HACCP
4) natychmiastowe zgłaszanie zwierzchnikowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia;
5) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
6) obróbka wstępna produktów spożywczych, obieranie i krojenie warzyw, krojenie pieczywa, przygotowywanie wszystkich potraw, oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,
7) porcjowanie i wydawanie posiłków,
8) mycie naczyń i sprzętu kuchennego (wyparzanie)
9) sprzątanie kuchni, zaplecza kuchennego
10) pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.
11) odpowiedzialność materiałowa za sprzęt i wyposażenie kuchni
12) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy     przedszkola.

4.Szczegółowy zakres czynności służbowych woźnej-oddziałowej
Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.
- Zakres czynności:

1)Sprzątanie: codzienne utrzymanie w czystości sal i innych pomieszczeń     przydzielonych do sprzątania:

2)odkurzanie pomieszczeń, zmywanie podłóg, pastowanie;

3)ścieranie kurzu ze sprzętów, mebli, pomocy dydaktycznych, parapetów;

4)sprzątanie łazienek: mycie umywalek, sedesów, luster, podłóg z użyciem środków dezynfekujących;

5)w miarę potrzeby mycie okien w przydzielonych pomieszczeniach, czyszczenie dywanów;

6)wynoszenie śmieci z koszy.

7) Podlewanie i dbanie o rośliny zielone znajdujące się w przedszkolu.
8) Pranie obrusów, firan oraz innych materiałów stanowiących wyposażenie              przedszkola w przydzielonych pomieszczeniach.
9) Przestrzeganie BHP:
- odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
- zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
10) Gospodarka materiałowa:
- kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania;
- posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, zgodnie z przepisami bhp                             i instrukcjami użytkowania;
- dbanie o powierzony sprzęt, rośliny, pomoce dydaktyczne,
- odpowiedzialność materialna za przydzielony , sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

5.  Szczegółowy zakres obowiązków pracowników na określonych stanowiskach pracy ustala dyrektor i przekazuje pracownikom do wiadomości w formie pisemnej.

6.  Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegania funkcjonujących                    w placówce regulaminów oraz poleceń zwierzchników, związanych z organizacją pracy

w przedszkolu.

7.  Wszyscy pracownicy placówki przyczyniają się do dbałości o klimat i atmosferę, przestrzegając zasad współżycia społecznego.
8.Szczegółowy zakres czynności służbowych woźnego.

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.

1) Codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą;

2) Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;

3)  Wykonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń;

4)  Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi usterek;

5)  Utrzymanie czystości w ogrodzie i terenach należących do przedszkola;

6) Porządkowanie placu zabaw (grabienie liści, naprawa sprzętu ogrodowego,      malowanie ogrodzenia, sprzętu);

7)  Pielęgnacja trawy w ogrodzie, systematyczne koszenie;

8)  Codzienne zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu przedszkola;

9)  Wywieszanie flagi państwowej w dniu poprzedzającym święta narodowe;

10)Przestrzeganie przepisów BHP, P/Poż. oraz dyscypliny pracy.
9.Szczegółowy zakres obowiązków pracowników na określonych stanowiskach       pracy ustala dyrektor i przekazuje pracownikowi do wiadomości w formie pisemnej. Odpis zakresu obowiązków zostaje umieszczony w teczce akt osobowych pracownika.                                                                                                                      11.Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegania obowiązujących           w przedszkolu regulaminów, oraz wykonywania poleceń zwierzchników związanych                     z organizacją pracy przedszkola.WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH OPIEKUNOWIE
§ 21

 

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy  3 lata ,do końca  roku szkolnego w którym dziecko kończy 6 lat . Dziecko które jest przyjmowane po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane podstawowe czynności samoobsługowe     zakresie toalety i spożywania posiłków.

2.      Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na początku roku szkolnego. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dzieci pokrywają rodzice.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Szczególnie uzasadnione przypadki to miedzy innymi: trudna sytuacja rodzinna dziecka, sytuacja prawna dziecka( np. adopcja lub rodzina zastępcza), trudna sytuacja materialna rodziny, szybki , intensywny rozwój dziecka i wykazanie dużej potrzeby kontaktu z rówieśnikami.

4.      W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły,                w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest  przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.

5.      Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego – „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowywania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

6.      Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko posiadające orzeczenie            o potrzebie kształcenia specjalnego, w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego                w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 8 lat.

7.      Decyzję o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły publicznej w obwodzie , w którym dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

8.      Dzieciom uczęszczającym do przedszkola przysługuje prawo do:

a)      opieki,

b)      wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

c)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczo-                                      dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

d)     szacunku dla wszystkich potrzeb, życiowego i podmiotowego traktowania;

e)      korzystania z warunków umożliwiających osiągnięcie "gotowości szkolnej",

f)       ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

g)      rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb                          i możliwości rozwojowych,

h)      życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym przez kompetentny personel,

i)        korzystania z oferty zajęć dodatkowych,

j)        korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców

9.      Dzieci uczęszczające do przedszkola mają obowiązek:
a) porozumiewania się
b) usamodzielniania
c) respektowania praw innych dzieci
d) podporządkowania się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas   pobytu           w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek

10.  Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do:

a)      znajomości programów rozwoju przedszkola oraz przyjętych kierunków jego działania,

b)      zadań wynikających z przyjętego do realizacji programu wychowania przedszkolnego,

c)      bieżącej, rzetelnej informacji na temat dziecka z zachowaniem tajemnicy,

d)     otwartości w przekazywaniu radzie pedagogicznej opinii i poglądów na temat pracy przedszkola.

11.  Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):

a)      bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

b)      terminowego regulowania opłat,

c)      przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,

d)     aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,

e)      kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

12.  Dyrektor upoważniony jest do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do
przedszkola w przypadkach:

a)      kiedy dziecko bez dostatecznego usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu powyżej 1 miesiąca ;

b)      rodzice dziecka nie wywiązują się z umowy cywilno-prawnej zawartej                   z przedszkolem;

c)      w przypadku zaległości płatniczych, powyżej 1 miesiąca,

d)     skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne ,

e)      w przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny dyrektor                      w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu dziecka do 5 godzin dziennie ramach realizacji podstawy programowej,

f)       braku możliwości zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju z uwagi na potrzebę indywidualnej opieki , wymóg odrębnego trybu życia itp.

g)      w przypadku agresywnego zachowywania się wychowanka, stanowiącego zagrożenie dla siebie i pozostałych dzieci, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Rady Pedagogicznej oraz nie podjęcie przez rodziców/ opiekunów współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu ( np. podjęcia terapii ) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji. W tym przypadku dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania : zawiadomić rodziców na piśmie  o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka, zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc , zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków , zawiadomić rodziców             o podjętej decyzji na piśmie.

13.  Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności          i na zasadach określonych w Ustawie o Systemie  Oświaty oraz corocznego zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu.

 

 

14.  ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SOPOT

 

 1. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego, od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Sopot (dalej zwanego przedszkolem) decyduje dyrektor po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy przyjęcia do przedszkola dzieci zamieszkałych na obszarze gminy w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci 5 letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko w wieku od 2,5 roku.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata Wniosek                o przyjęcie do przedszkola może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli.

 

 1. W przypadku większej ilości kandydatów z obszaru Gminy Sopot, niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Na potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 4, do wniosku dołącza się odpowiednio:

 

1)      oświadczenie zamieszkania na obszarze Gminy Sopot;

2)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

3)      orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ,orzeczenie o  niepełnosprawności  dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5)      dokument poświadczający  objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania.

 

 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 6, brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej:

 

1)      kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola   -  5 pkt;

2)      kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie lub odpowiednio jeden z nich zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą  -   5 pkt;

 

 

3)      deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin  - 4 pkt;

4)      odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek,  nie przekracza 3 km - 3 pkt;

5)      szczególne zdarzenie losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka uzasadniające przyjęcie dziecka do przedszkola  - 2 pkt;

6)      kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych  lub doktoranckich  -   1 pkt.

 

 1. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 7, jest  odpowiednio:

 

1)      oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o  pracę lub oświadczenie o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej lub oświadczenie  o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON;

2)      oświadczenie  o odbywaniu stacjonarnych studiów wyższych  lub doktoranckich;

3)      oświadczenie opisujące i potwierdzające  zaistniałe zdarzenie losowe uzasadniające konieczność przyjęcia dziecka do przedszkola;

4)      informacje i dane będące w posiadaniu przedszkola.

 

 1. Za zgodą organu prowadzącego w III etapie rekrutacji do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem  gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 6  dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Sopotu, ubiegających się o przyjęcie do publicznego przedszkola kryteria określone w pkt 4  i pkt 7 stosuje się odpowiednio.

 

 1. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola w  danym roku szkolnym składają na kolejny rok  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Sopocie na kolejne lata szkolne odbywa się w terminie  zgodnym z corocznym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz przepisy innych ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

 

 1. Zasady i kryteria określone w pkt 1-13 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na ich niepełnosprawność.

 

 1. Zasady rekrutacji zostały uzgodnione pomiędzy dyrektorami publicznych przedszkoli                      a Prezydentem Miasta Sopotu.

15.  Terminy i zasady rekrutacji regulowane są corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie planowania organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Sopot.

16.  Przedszkole przedstawia rodzicom ustalone procedury rekrutacyjne , które umieszczane są na tablicy ogłoszeń, głównych drzwiach wejściowych oraz stronie internetowej w okresie przeprowadzania rekrutacji.

17.  Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć           w przedszkolu prawidłowo wypełnioną kartę zapisu  dziecka w wyznaczonym terminie.

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
§ 23

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.
 3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię  i nazwisko oraz adres zgłaszającego i zwięzły opis treści sprawy.
 4. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 5. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących  przepisów w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej, administracyjnej , gospodarczej i finansowej.
 2. Przedszkole działa na zasadach jednostki budżetowej.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Przedszkole gwarantuje ochronę bazy danych osobowych rodziców i dzieci zgodnie          z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 5. Statut jest dokumentem otwartym. Rada pedagogiczna może wprowadzić do niego zmiany w drodze uchwały w zależności i w oparciu o aktualizowane prawo oświatowe.
 6. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, t .j: nauczycieli, dzieci , rodziców / prawnych opiekunów dzieci oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 7. W celu lepszej czytelności statutu, wprowadza się każdorazowo jednolity tekst                  z ujętymi zmianami. Zmiany w niniejszym statucie zatwierdzane są  w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 9. Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia 12.09.2014

  Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 12.09.2014 r.                         Uchwała Nr 1/09/2014.

  Rada pedagogiczna:                                                 Dyrektor przedszkola:

 

Zmieniony: środa, 22 października 2014 13:41